Annual Report - Adroddiad Blynyddol

The purpose of Caldicot Town Council Annual Report is to inform the community.  The report contains details of projects that the Council is working on, as well as details of elected members, Town Council responsibilities and budgets.

Caldicot Town Council is committed to the future development of Wales and is required to produce an annual report, in accordance with the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

The Act covers 44 public bodies, Public Service Boards and Town and Community Councils (with turnover of £200k+). The Act has 7 goals, which are: 

 • A prosperous Wales
 • A resilient Wales
 • A healthier Wales
 • A more equal Wales
 • A Wales of cohesive communities
 • A Wales of vibrant culture and thriving Welsh Language
 • A globally responsive Wales

The report is published annually (following the end of each Civic Year):

The Town Council Annual report highlights the areas in which the Council is achieving the seven goals and objectives.


 


* Please contact the Town Council Office for further information regarding the Annual Report.

Diben Adroddiad Blynyddol Cyngor Tref Cil-y-coed yw hysbysu’r gymuned. Mae’r adroddiad yn rhoi manylion prosiectau y mae’r Cyngor yn gweithio arnynt yn ogystal â manylion aelodau etholedig, cyfrifoldebau’r Cyngor Tref a chyllidebau.

Mae Cyngor Tref Cil-y-coed yn ymroddedig i ddatblygiad Cymru yn y dyfodol ac mae’n ofynnol iddo baratoi adroddiad blynyddol yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r Ddeddf yn weithredol ar gyfer 44 o gyrff cyhoeddus, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Chynghorau Tref a Chymuned (gyda throsiant o £200k+). Mae gan y Ddeddf saith nod, sef: 

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy’n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Mae Adroddiad Blynyddol y Cyngor Tref yn rhoi sylw i’r meysydd lle mae’r cyngor yn cyflawni’r saith nod ac amcan.

Cyhoeddir yr adroddiad yn flynyddol (ar ôl diwedd pob Blwyddyn Ddinesig):

Cysylltwch â Swyddfa’r Cyngor Tref i gael mwy o wybodaeth am yr Adroddiad Blynyddol.