What we do - Ein Gwaith

What does Caldicot Town Council do?

Caldicot Town Council serve the residents of Caldicot and are responsible for a number of assets and facilities, which includes Dewstow Cemetery, Jubilee Way Toilets, King George V Playing Fields, Allotment sites and Dog Waste Bins.

The Town Council plays a vital role in supporting the work of different groups in the community.

Caldicot Town Council has 16 Councillors. The Mayor and Deputy Mayor are elected at the annual meeting in May.

The town is divided into six wards - Caldicot Castle, Caldicot Cross, Dewstow, Severn, The Village and West End, with each having 2-3 Councillors. 

Town Council meet monthly at 6.30pm Wednesday evenings for Town Council and Tuesday evenings for Planning & Resources Committee, meetings are held in the Council Offices, Sandy Lane, Caldicot and dates are published on the website.

All meetings are open to the public and there is an opportunity for the public to contribute, to matters on the agenda.  

Agendas are published on the Town Council website, other committees include Grants, Health and Safety and Personnel.

Monmouthshire County Council is responsible for services including education, health and social services, leisure, refuse and recycling, street cleaning, highways - both roads and pavements – street lighting and libraries.

Monmouthshire Council can be contacted by telephone, email or popping into the local hub/library: https://www.monmouthshire.gov.uk/

Beth mae Cyngor Tref Cil-y-coed yn ei wneud?

Mae'r Cyngor Tref yn cyfarfod yn fisol am 6.30pm nos Fercher ar gyfer y Cyngor Tref a nosweithiau Mawrth ar gyfer Pwyllgor Cynllunio ac Adnoddau, cynhelir cyfarfodydd yn Swyddfeydd y Cyngor, Sandy Lane, Cil-y-coed a chyhoeddir dyddiadau ar y wefan. 

Mae gan Gyngor y Dref rôl hanfodol wrth gefnogi gwaith gwahanol grwpiau yn y gymuned.

Mae gan Gyngor Tref Cil-y-coed 17 cynghorydd. Caiff y Maer a’r Dirprwy Faer eu hethol yn y cyfarfod blynyddol ym mis Mai.

Rhannwyd y dref yn bum ward – Castell, Dewstow, Green Lane, Hafren a West End, gyda phob un â 3-4 cynghorydd.

Mae Cyngor y Dref yn cwrdd bob mis am 6.30pm (dydd Mercher olaf pob mis, heblaw am fis Awst a mis Rhagfyr). Mae’r Pwyllgor Cynllunio ac Adnoddau yn cwrdd yn fisol am 6.30pm (ail ddydd Mawrth pob mis). Cynhelir y cyfarfodydd yn Swyddfeydd y Cyngor, Sandy Lane, Cil-y-coed.

Mae pob cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac mae cyfle i’r cyhoedd gyfrannu at faterion ar yr agenda.

Cyhoeddir agendâu ar wefan Cyngor y Dref, mae pwyllgorau eraill yn cynnwys Grantiau, Iechyd a Diogelwch a Phersonél.

Cyngor Sir Fynwy sy’n gyfrifol am wasanaethau yn cynnwys addysg, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, hamdden, sbwriel ac ailgylchu, glanhau strydoedd, priffyrdd – ffyrdd a phalmentydd - goleuadau stryd a llyfrgelloedd.

Gellir cysylltu â Chyngor Sir Fynwy dros y ffôn, drwy e-bost neu alw heibio’r hyb/llyfrgell lleol: https://www.monmouthshire.gov.uk/